vilella recicla

Les nostres instal·lacions compten amb maquinària d’última tecnologia capaces de classificar els residus segons les seves característiques per a poder valoritzar-los al màxim.

Treballem per aconseguir aquells processos que ens permetin reaprofitar els recursos que s’obtenen dels residus que generem. D’aquesta manera, els residus adquireixen un valor afegit, podent obtenir matèries primeres o bé generar energia a partir d’ells.

Ferralla i Metalls

Recuperem tot tipus de material fèrric i no fèrric per convertir-lo en matèria primera per la indústria siderúrgica.

Paper i cartró

Valoritzem qualsevol tipus de papers i cartrons, treballem per ser cada dia més eficients en la recuperació de materials ja què una correcta separació i classificació dels residus és el primer pas per convertir-los en matèries primeres.

Plàstic

Classifiquem els plàstics amb diferents famílies per a poder-los transformar en granalla i que serveixin com a matèria primera en la fabricació de nous productes.

Fusta

Amb una correcta gestió de les fustes i palets aconseguim recuperar i valoritzar els residus de fusta. Gràcies als nous processos que hem instaurat hem incrementat considerablement les taxes del reciclatge de la fusta obtenint així una font renovable d’energia.

Vidre

Recepcionem qualsevol tipus de vidre que una vegada classificat i tractat es transformarà en un producte que té múltiples aplicacions principalment en el sector de la construcció i en la fabricació d’envasos.

Material Inservible (CSR)

Disposem de maquinària d’alta tecnologia que ens permet reaprofitar al màxim els residus industrials que fins avui es depositaven en abocadors.

El nostre principal objectiu es trobar en tot moment una alternativa a l’abocador per a potenciar al màxim els beneficis medioambientals i econòmics que això comporta.

Som pioners en convertir el material inservible en combustible sòlid recuperat (CSR), un combustible preparat a partir de residus no perillosos que es valoritza energèticament en les plantes d’incineració i coincineració.

La incorporació del CSR dins el mercat energètic ens ha aportat molts avantatges tant a nivell econòmic com ambiental com ara el fets de poder realitzar una gestió i tractament dels residus mes sostenible i l’increment de l’ús de les energies renovables.