Telèfon d’atenció al client: 973 201 206 | info@vilellarecicla.com

Bones pràctiques Mediambientals

Bones pràctiques Mediambientals

Ens importa el medi ambient PER QUÈ El propòsit d’un Sistema de Gestió de Medi Ambient és contribuir al desenvolupament de l’organització mitjançant:

  • La protecció del medi ambient,
  • El compliment legal ambiental,
  • La millora de l’acompliment,
  • El compliment d’expectatives de les parts interessades
  • El control de les activitats de l’organització
  • La millora contínua del Sistema de Gestió implantat

A més, ens permet donar resposta a la necessitat de la nostra societat actual en relació a la contaminació del medi ambient, ús ineficient de recursos, gestió inapropiada de residus, cambo climàtic, degradació d’ecosistemes i pèrdua de biodiversitat.

Un dels compromisos de la nostra empresa és la difusió i sensibilització d’aquesta filosofia als nostres empleats i a les empreses que ens presten servei.

Per això, amb aquest comunicat volem donar-li a conèixer la nostra Política de Medi Ambient i les actuacions i comportaments que considerem han de dur a terme, perquè entre tots col·laborem a la protecció del Medi Ambient.

Així mateix, els informem que Vilella Recicla realitzarà el control i seguiment dels seus productes i serveis prestats a la nostra organització mitjançant l’obertura de No Conformitats en el nostre sistema de gestió.

Els compromisos adquirits per la Direcció de VILELLA RECICLA, extensibles a tot el seu personal com a proveïdors són els següents:

Recuperar al màxim totes les fraccions valoritzables dels residus gestionats, aconseguint que el residu final sigui el menor possible.

Complir amb els requisits legals que afecten la nostra activitat i als nostres productes, sigui aquesta elaborada pels nostres clients o de caràcter vinculant i mantenir un seguiment continu de la seva evolució. Complir també amb aquells requisits que assumim voluntàriament.

Garantir la protecció del medi ambient i prevenir la contaminació, adoptant decisions coherents amb la naturalesa, minimitzant l’impacte real o potencial de la nostra activitat sobre el medi ambient.

Contribuir a la conscienciació ambiental de les parts interessades, incorporant progressivament criteris de cicle de vida i economia circular.

Augmentar la satisfacció de les parts interessades a través de la millora contínua del nostre Sistema de Gestió de Medi Ambient mitjançant el compliment dels seus requisits i expectatives.

Desenvolupar i millorar les activitats actuals posant l’accent en l’estalvi d’energies i recursos naturals, així com en la minimització d’efluents residuals sòlids, líquids i gasosos generats com a filosofia de prevenció de la contaminació.

Establir el marc per a la definició i desplegament d’objectius.

Aportar els recursos humans i materials necessaris per a garantir que la formació del personal, de manera que impliqui la correcta aplicació dels procediments i instruccions operatives establertes i la conscienciació en la importància de les seves operacions en el procés de millora contínua i prevenció de la contaminació

LA GESTIÓ AMBIENTAL EN LES EMPRESES La gestió ambiental de les empreses és una acció que ha d’implantar-se com a eix central de la gestió de les empreses, donats els beneficis que comporta per a l’entorn i les persones que habiten en ell.

REDUIR L’EMISSIÓ DE GASOS CONTAMINANTS El transport de mercaderies i productes allibera, per la combustió dels motors dels vehicles, gasos contaminants, nocius per al medi ambient i també per a les persones.

ECONOMIA CIRCULAR L’economia circular és una nova concepció que trenca amb la visió lineal de l’economia apostant per un model circular on preval compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents totes les vegades que sigui possible per a crear un valor afegit i estendre el seu cicle de vida.

CONSUM RACIONAL DE L’AIGUA L’aigua és un recurs escàs La sobreexplotació d’aquest recurs té repercussions molt greus per a la naturalesa però també per a les persones.

CONSUM RACIONAL DE L’ENERGIA Fem ús sostenible dels combustibles fòssils per a generar electricitat i disposar d’energia per a transport, serveis, etc. Els combustibles fòssils provoquen greus problemes ambientals com el canvi climàtic, la destrucció de la capa d’ozó o la pluja àcida a més de perjudicar la salut humana.

REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR La gran quantitat de residus que es generen actualment i el seu tractament s’està convertint en un problema ambiental de primer ordre, és de vital importància que es valorin. Evitar la generació de residus no valoritzables. Reutilitzar i reciclar els residus!!