Telèfon d’atenció al client: 973 201 206 | info@vilellarecicla.com

Política d'empresa

Política d’Empresa

POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

L’empresa J. Vilella Felip S.L. es va fundar en la dècada dels 40 i es dedica des de llavors al sector de la gestió dels residus. La seva activitat se centra classificació dels residus segons les seves característiques per a poder obtenir la seva màxima valorització. L’empresa disposa de contenidors, de autocompactadores, així com de flota de vehicles pròpia.

En l’actualitat, la direcció i l’equip VILELLA, assumeix el compromís de mantenir l’essència que va inspirar el projecte inicial: “Gestió i Transport Integral de residus” a través del treball constant per a aconseguir aplicar la millor tecnologia en la gestió de residus, convençuts que l’obtenció de matèries primeres a partir de deixalles és l’únic mitjà que es disposa per a assegurar la sostenibilitat dels recursos, així com de generar un impacte positiu. Així mateix, VILELLA és conscient de la incidència del centre sobre l’entorn i de la importància del tractament dels materials gestionats sota criteris de màxima qualitat, augmentant d’aquesta manera la satisfacció dels clients i de la societat en general. Per això, es compromet a desenvolupar la seva activitat des de la protecció i respecte al medi ambient, en un marc de millora contínua del sistema de gestió per a la millora de l’acompliment ambiental de l’organització. Els principis bàsics que regeixen la Política de Medi Ambient en VILELLA són:

  • Recuperar al màxim totes les fraccions valoritzables dels residus gestionats, aconseguint que el residu final sigui el menor possible.
  • Complir amb els requisits legals que afecten la nostra activitat i als nostres productes, sigui aquesta elaborada pels nostres clients o de caràcter vinculant i mantenir un seguiment continu de la seva evolució. Complir també amb aquells requisits que assumim voluntàriament.
  • Garantir la protecció del medi ambient i prevenir la contaminació, adoptant decisions coherents amb la naturalesa, minimitzant l’impacte real o potencial de la nostra activitat sobre el medi ambient.
  • Contribuir a la conscienciació ambiental de les parts interessades, incorporant progressivament criteris de cicle de vida i economia circular.
  • Augmentar la satisfacció de les parts interessades a través de la millora contínua del nostre Sistema de Gestió de Medi Ambient mitjançant el compliment dels seus requisits i expectatives. Desenvolupar i millorar les activitats actuals posant l’accent en l’estalvi d’energies i recursos naturals, així com en la minimització d’efluents residuals sòlids, líquids i gasosos generats com a filosofia de prevenció de la contaminació.
  • Establir el marc per a la definició i desplegament d’objectius.
  • Aportar els recursos humans i materials necessaris per a garantir que la formació del personal, de manera que impliqui la correcta aplicació dels procediments i instruccions operatives establertes i la conscienciació en la importància de les seves operacions en el procés de millora contínua i prevenció de la contaminació.

La Direcció de VILELLA facilitarà els recursos necessaris per a fer realitat aquesta política, des del convenciment que els reptes que plantegem han d’abordar-se de manera col·lectiva per totes les persones que formem part d’aquest projecte.

La Direcció
Juny 2021